DANKBARE RESULTATEN OP ELKE MUUR.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN GEBODEN SERVICES

Wanneer de gebruiker de website http://www.semin-stucwerk.nl gebruikt, gaat hij akkoord met de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Daarom nodigen we gebruikers van www.semin-stucwerk.nl uit om ze regelmatig te raadplegen.

Normaal gesproken is de site op elk gewenst moment beschikvaar voor gebruikers. In verband met technisch onderhoud kan www.semin-stucwerk.nl tijdelijk niet beschikbaar zijn. De datum en tijd van het onderhoud worden indien mogelijk van tevoren aangegeven.

De site www.semin-stucwerk.nl wordt regelmatig bijgewerkt door Semin. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen eveneens te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van toepassing op de gebruiker. Daarom raden we de gebruiker aan om deze voorwaarden zo vaak mogelijk te raadplegen, zodat hij van eventuele wijzigingen op de hoogte is.

1. Beschrijving van de geleverde services

De site www.semin-stucwerk.nl heeft als doel het leveren van informatie over de activiteiten van het bedrijf.

SEMIN streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te bieden op www.semin-stucwerk.nl. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor weglatingen, onjuistheden of problemen bij updates, of deze nu afkomstig zijn van het bedrijf zelf of van de partners die deze informatie leveren.

Alle gegevens op www.semin-stucwerk.nl worden ter informatie aangeboden en kunnen worden gewijzigd. De informatie op www.semin-stucwerk.nl is echter mogelijk niet volledig. Het is mogelijk dat de gegevens worden gewijzigd nadat ze online zijn geplaatst.


2. Aansprakelijkheidsbeperking


Deze website gebruikt de JavaScript-technologie.

De gebruiker gebruikt een computer of ander apparaat met een internetverbinding om www.semin-stucwerk.nl te bekijken. De gebruiker verklaard bekend te zijn met de bijbehorende risico's en deze te accepteren. De gebruiker bevestigt in het bijzonder dat de gegevens die via de website worden overgedragen of opgeslagen kunnen worden onderschept of gewijzigd tegen de wil van SEMIN. Daarom raden we de gebruiker ten sterkste aan om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te beschermen tegen piraterij, met name door een beveiligde en aan zijn gebruik aangepaste configuratie te gebruiken met anti-virussoftware die regelmatig wordt bijgewerkt.

SEMIN is in geen geval aansprakelijk wanneer gegevens van de gebruiker tijdens of na een bezoek aan www.semin-stucwerk.nl worden aangetast. Daarnaast kan SEMIN niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik van gegevens of services door de gebruiker. SEMIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op de website, onvolledigheden in de verwerkte informatie of ontbrekende gegevens. De gebruiker gaat ermee akkoord dat SEMIN zich het recht voorbehoudt om de volledige website of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen. In het geval dat de website in zijn geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet beschikbaar is, kan SEMIN niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt met name wanneer er onderhoud wordt gepleegd op de server waarop de site wordt gehost, bij technische incidenten of wanneer er zich externe situaties voordoen waarover het bedrijf geen controle heeft.

SEMIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan het materiaal van de gebruiker als deze schade wordt opgelopen tijdens een bezoek aan de website van SEMIN en als deze wordt geleden door gebruik van materiaal dat niet aan bovenstaande specificaties voldoet of wanneer er sprake is van een bug of incompatibiliteit.

SEMIN accepteert eveneens geen aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of kansen) die voortkomt uit gebruik van www.semin-stucwerk.nl.

Gebruikers kunnen interactieve pagina's benutten (de mogelijkheid om vragen te stellen via de contactpagina). SEMIN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud op deze pagina die in strijd is met de Franse wetgeving te verwijderen. Dit geldt met name voor berichten die in strijd zijn met de regels voor gegevensbeveiliging. SEMIN behoudt zich eveneens het recht voor om de gebruiker te wijzen op zijn of haar civiele en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, in welke vorm dan ook (tekst, foto's, enz.).


3. Intellectuele eigendom en imitaties

De website en alle onderdelen waaruit deze bestaat, met name merken, logo's, foto's, programma's, gegevens, (geanimeerde) afbeeldingen, geluiden, tekeningen, illustraties, video's of teksten, behalve tekst in links naar websites van derden, zijn eigendom van SEMIN, of SEMIN heeft toestemming gekregen voor het gebruik ervan. Al deze elementen vallen onder de bepalingen van de Franse intellectuele-eigendomswet en zijn hiermee door de wet of deze algemene gebruiksvoorwaarden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik. Bij schending van deze regels zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen. Een bezoek aan de website geeft geen enkel recht op licenties en houdt niet in dat SEMIN afstand doet van de rechten op de elementen van deze website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeldt op de site. Alle kopieën, reproducties, weergaven, wijzigingen, aanpassingen, of distributies van de inhoud van www.semin-stucwerk.nl of een deel ervan, ongeacht de manier waarop en het middel waarmee deze worden gemaakt, zijn ongeoorloofd, tenzij hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen van de hoofdredacteur of de eigenaar van het betreffende element van de site. Het is de gebruiker toegestaan om beschikbare documenten en informatie te raadplegen, te downloaden en af te drukken, onder de volgende voorwaarden :


• documenten zijn alleen voor persoonlijk gebruik, ter informatie en mogen alleen binnen de privésfeer worden gebruikt in overeenstemming met artikel 122–5 2° van de Franse intellectuele-eigendomswet.

• documenten en informatie mogen op geen enkele manier worden gewijzigd.

• documenten en informatie mogen niet buiten de website worden verspreid.

De gebruiker heeft alleen het recht om de website te gebruiken, waarmee SEMIN in geen geval afstand doet van zijn intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de elementen op deze site. De kentekens, logo's en merken op deze website zijn eigendom van SEMIN en zijn beschermd door de bepalingen in de Franse intellectuele-eigendomswet en de bepalingen in het Franse burgerlijk wetboek met betrekking tot het merkrecht, rechten op tekeningen en modellen en de wettelijke aansprakelijkheid. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van of informatie op deze site, met name voor commerciële doeleinden, kan leiden tot vervolging wegens vervalsing en/of oneerlijke concurrentie en/of parasitisme door de eigenaars van het recht in kwestie.

4. Beheer van persoonlijke gegevens

Bij gebruik van www.semin-stucwerk.nl kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de pagina die de gebruiker heeft gebruikt voor toegang tot de website, de internetprovider van de gebruiker en het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

SEMIN verzamelt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen voor bepaalde services van www.semin-stucwerk.nl. De gebruiker is zich ervan bewust dat hij deze informatie levert, met name wanneer hij zelf gegevens invult. De gebruiker van www.semin-stucwerk.nl wordt verteld of het verplicht is om deze gegevensop te geven.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft elke gebruiker onder vermelding van een geldige reden het recht om bezwaar hiertegen te maken. Daarnaast hebben gebruikers het recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen hun recht uitoefenen door ons een brief te schrijven en hierbij een antwoordadres te vermelden. Hier dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te worden gevoegd. Stuur de brief naar SEMIN – 1a, rue de la Gare 57920 KEDANGE-SUR-CANNER, Frankrijk.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker van www.semin-stucwerk.nl worden nooit gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, niet uitgewisseld, overgedragen, afgegeven of verkocht aan derden, op welke manier dan ook. Deze gegevens kunnen alleen worden overgedragen in het geval dat SEMIN en de rechten van het bedrijf worden overgenomen. Degene die het bedrijf overneemt, heeft op zijn beurt dezelfde verplichtingen ten aanzien van de opslag en wijzing van gegevens van de gebruiker van www.semin-stucwerk.nl.

5. Hyperlinks


http://www.semin-stucwerk.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites. Deze zijn met toestemming van SEMIN opgesteld. SEMIN kan de inhoud van websites die via deze hyperlinks worden bezocht echter niet controleren en accepteert hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

6. Taal


Als deze voorwaarden worden vertaald in een andere taal en er tegenstrijdigheden ontstaan tussen de Franstalige versie op de site en de vertaalde versie, in welke taal dan ook, dan geldt alleen de Franse versie.

7. Overige bepalingen


Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onrechtmatig, of onuitvoerbaar blijkt, ongeacht de reden, worden de betreffende bepalingen beschouwd als niet geschreven. De andere bepalingen blijven onverminderd van kracht en van toepassing op gebruikers van www.semin-stucwerk.nl.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van www.semin-stucwerk.nl vallen onder het Frans recht en valt dus onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken. 

Subscribe to our newsletter